NGUNDHANGAKEN KAWILUJENGAN

Pancaran Air Hidup

(Dewan Pembinaan Teologi GKJW)

 Senin , 11 April 2022

 NGUNDHANGAKEN KAWILUJENGAN

Waosan : Yesaya 42 : 1 - 9 | Pujian : KPJ 205 : 1 – 3

 

Nats : "lngsun iki, Yehuwah, wus nimbali sira supaya ngundhangake kaslametan, wus ngasta tanganira; lngsun wus ndhapuk sira lan maringake sira dadi prajanjian tumrap umat manungsa, dadi pepadhang tumrap para bangsa,..."(ayat 6).

Kados pundi raosing manah panjenengan minangka tiyang sepuh, nalika ngundhang putra panjenengan ananging putra panjenengan punika saweg boten gatosaken malah kabidung dolanan game online? Duka, kuciwa, lan rumaos dipun sepelekaken tamtunipun. Ananging wonten kahanan ingkang benten, kita minangka tiyang sepuh ugi asring tumindhak kados putra kita? Umpami kemawon, kita saweg dipun ajak jagongan kaliyan tiyang sanes, ananging kita malah dolanan handphone. Kita dipun ajak rembagan sisihan, ananging saweg fokus mirsani youtube. Rumaos boten dipun gatosaken, dipun sepelekaken punika estu boten sekeca, ananging asring kita lampahi.

Kados makaten nalika Gusti Allah nimbali kita, ananging kita boten purun gatosaken. Tamtu kemawon Gusti Allah ugi kuciwa dhumateng kita. Lantaran waosan dinten punika, kita dipun engetaken malih bilih kita dipun timbali Gusti. Timbalan kita inggih punika ngundhangaken kawilujengan. Timbalan punika ngemu teges bilih gesang ingkang kita lampahi, sadaya tumindhak kita punika estu nedahaken kawilujengan. Kawilujengan ingkang dipun wastani inggih punika: gesang kita dados pepadhang tumrap tiyang sanes. Estunipun kita punika boten pantes katimbalan kados makaten, awit gesang kita punika ringkih lan boten sampurna. Ananging Gusti Allah kersa nimbali kita punika, awit Gusti Allah tresna dhumateng kita. Gusti Allah pirsa karingkihan lan winatesipun kahanan kita. Gusti Allah sumadya mitulungi lan ngiyataken kita. Wonten ing ayat 3 kasebataken bilih katresnanipun Gusti Allah punika elok sanget, awit Gusti Allah sumadya nunggil dhumateng kita.

Dinten punika, kita katimbalan ngundhangaken kawilujwngan srana gesang dados pepadhang tumrah tiyang sanes. Kados pundi wangsulan panjenengan? Punapa panjenengan taksih sibuk dolanan game online? Fokus mirsani social media? Utawi kita sumadya ginakaken sadaya kahanan kita supados tetep madangi tiyang sanes? Mangga kita saged gesang dados berkah kangge sesami kita ing sauruting lampah gesang kita sadinten-dinten.

Amin.

 

" Semaya nalika estu boten kagungan punapa - punapa punika limrah , ananging semaya nalika kita sampun rumaos nampi sadaya punika masalah ."